Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu www.mazelectro.pl z dnia 21 lipca 2016 roku

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży sprzętu RTV oraz AGD  prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.mazelectro.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)


§ 1 Definicje
1.   Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w zamówieniu.
2.   Dostawca- podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.
3. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta.
4.  Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje, dokonała  lub zamierza dokonać zamówienia z serwisu www.mazelectro.pl. Dla ważności czynności prawnych dokonywanych przez osobę fizyczną, która nie ukończyła 18 lat ale która ukończyła 13 rok życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W imieniu Klienta innego niż osoba fizyczna czynności wobec Sprzedawcy podejmować może osoba umocowana do jego reprezentowania
5.   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.   Konto Klienta-  założona w wyniku Rejestracji podstrona w serwisie www.mazelectro.pl, na której Klient może się zalogować i za pomocą którego może m.in. składać zamówienia, zarządzać swoimi danymi osobowymi.
7.   Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktu w celu złożenia zamówienia.
8.   Login - adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i potrzebny do uzyskania dostępu do założonego przez niego konta.
9.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość.
10.  Przedsiębiorca - osobę fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11.    Sprzedawca- P.P.U. "MAZUR" Andrzej Mazur
                            al. M.B. Fatimskiej 27 33-100 Tarnów
                            NIP: 873 000 00 92
                            E-mail: sklep@mazelectro.pl  
                            Telefon kom.: +48 662 25 82 95
                            Telefon stac.: +48 14 626 25 98

12. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działająca w domenie www.mazelectro.pl
13.    Towar- prezentowana na stronie serwisu rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
14.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego zamówienia w sklepie internetowym)potwierdzenia o przyjęciu zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
15.   Zamówienie - deklaracja woli zakupu towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego (poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w sklepie internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto towar mający stanowić przedmiot umowy, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny za produkt.


§ 2 Postanowienia ogólne.
1.    Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu, logotypów, zdjęć, itp. należą do Sprzedawcy.
2.    Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednakże wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożeni, w szczególności takie jak stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
5.    Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach towaru. Wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego Klientowi. Różnice te mogą wynikać np. z innych ustawień monitora Klienta. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego towaru. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta.
6.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.


§ 3  Korzystanie ze sklepu internetowego, rejestracja. 
7.    Użytkownik korzystający ze sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
8.    W celu utworzenia Konta Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
9.    Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
10.   Klient powinien podać wszystkich niezbędne dane umożliwiające rejestrację Konta.
11.   Umowy sprzedaży zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta.
12.   Klient zobowiązuje się ponadto, iż w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego nie będzie:
-  naruszał Regulaminu;
-  podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich; 
-  naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów.
13.    Sprzedawca w powyższym przypadku ma również możliwość zablokowania lub usunięcia konta Klienta. Ponowna rejestracja Klienta, który naruszył regulamin, może być możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 


§ 4 Zamówienia.
14.    Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
15.    Klient może składać zamówienia na stronie sklepu internetowego www.mazelectro.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mazelectro.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Klientów podczas okresowej konserwacji sklepu internetowego oraz w razie jego awarii.
16.    W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
17.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając produkt, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
18.    Istnieje możliwość osobistego obejrzenia lub odebrania towaru po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w biurze sklepu w Tarnowie.
19.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Klient obowiązany jest podać w szczególności: nazwę towaru, kolor oraz jego ilość, spośród towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
20.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacją o przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia wraz z prośbą o potwierdzenie zamówienia przez Klienta.
21.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
22.     Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od sposobu zapłaty:
      - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
       -w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.
23.    Standardowo czas realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie wynosi 48 godzin. W przypadku zamówienia towaru, który nie jest dostępny w magazynie, czas realizacji zamówienia może ulec zmianie i wydłużyć się do 5 dni roboczych lub dłużej, o czym Klient zostaje poinformowany po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego.
24.    Zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
25.    Klient bez względu na sposób złożenia zamówienia w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
26.   Klient bez względu na sposób złożenia zamówienia w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w sklepie zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.
27.   Klient bez względu na sposób złożenia zamówienia w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w różnych marketach, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, kod pocztowy.
28.   Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sprzedającego.
29.   W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
 - poinformuje Klienta o anulowaniu zamówienia w całości (zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo 
- zaproponuje Klientowi anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przedmiotem Umowy sprzedaży będą produkty objęte pozostałą częścią tego zamówienia (w części niemożliwej do realizacji zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
30.  Sprzedający potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia w wybranym przez Klienta miejscu odbioru towarów lub dostawy towaru na adres podanym przez Klienta w wysyłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia.
31.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu zamówienia.
32.    Klient będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie zamówienia (telefonicznie, przez sms lub e-mail).


§ 5 Płatności
1.   Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
2.    Płatność za zamówiony towar dokonywana jest następujący sposób:
 - przelew na rachunek bankowy podany na stronie internetowej jak również w e-mailu potwierdzającym zamówienie;
-gotówką przy odbiorze osobistym;
- za pobraniem przy odbiorze za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych na stronie internetowej sklepu, wprowadzania nowego asortymentu do oferty handlowej sklepu internetowego, obejmowania akcją promocyjną wybrane produkty oraz zakańczania promocji po określonym czasie, jak i wprowadzania w nich zmian.
4.    Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
5.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.


§ 6 Dostawa
1.    Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Sposoby dostarczania towarów przez Sprzedającego to:
- Darmowa dostawa na terenie Tarnowa (transportem sprzedawcy; minimalny zakup to zł. 500,00)
- Tylko 1zł/km w pobliżu Tarnowa (transportem sprzedawcy; maksymalnie 50km od Tarnowa)
- Dostawa kurierem na terenie całej Polski (przedpłata lub za pobraniem; koszt zależy od ciężaru towaru i odległości)
- na terenie całej Polski poprzez Pocztę Polską (w zależności od wyboru: przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa) - opłata doliczana do zamówienia wg aktualnego cennika Poczty Polskiej (cena przesyłki podana jest stronie internetowej  sklepu).
- odbiór osobisty w sklepie Al. M.B. Fatimskiej 27 33-100 Tarnόw, w godzinach 09:00 do 18:00 (pon. - pt.) po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie
3.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
4.    Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od dostawcy spisania właściwego protokołu. Odbiór bez zastrzeżeń towaru przez Klienta oznacza, że doręczono produkt sprawny i zgodny z umową. 
5.    Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF


 § 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1.    Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.    Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3.   Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Al. M.B. Fatimskiej 27, 33-100 Tarnów 
4.    Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Produkt powinien być zwrócony Sprzedawcy w stanie niewykraczający poza koniecnzy do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonalności. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
5.    Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Al. M.B. Fatimskiej 27, 33-100 Tarnów
6.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru przez Klienta, zwrócić płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
7.   Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.   Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
9.    Opisany powyżej w ust. 9 koszt zwrotu produktu, dotyczy także sytuacji gdy towar był dowieziony transportem Sprzedawcy do Klienta. W takiej sytuacji to na Kliencie ciąży obowiązek zorganizowania we własnym zakresie zwrotu produktu Sprzedawcy.
10.    Klient odsyła produkt na własny koszt i ryzyko. W sytuacji uszkodzenia produktu w trakcie transportu, Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia produktu lub prawo do pomniejszenia ceny podlegającej zwrotowi o wartość powstałej szkody. Jeżeli rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
11.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 8 Rękojmia
1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę. 
2.    Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
3.    W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
4.    W zgłoszeniu należy umieścić dokładny opis problemu, usterki oraz dołączyć zdjęcie, skan dowodu zakupu oraz zdjęcie części, fragmentu produktu, który jest wadliwy.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.    Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.§ 9 Zmiany regulaminu
1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2.    Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. 
§ 10 Dane osobowe
1.    Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów przekazanych mu dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
2.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane te przetwarzane są w zgodzie z prawem lub zgodą wyrażoną przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.    Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji.
4.    Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
5.    Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
§ 11 Postanowienia końcowe
1.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. 
2.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4.    Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz polityką prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu